Klachtenprocedure Budgetteer

Uw klacht bespreken

Wanneer u een klacht heeft, is het zinvol om eerst met uw directe zaakbehandelaar te praten. Een klacht ontstaan vaak door een misverstand of geen goede directe communicatie. In de meeste gevallen kan een goed gesprek de oplossing bieden. Uw zaakbehandelaar heeft er recht op om te weten dat u ontevreden bent en waar dit door ontstaan is. Door dit te melden bij uw zaakbehandelaar houdt u de mogelijkheid open om iets te herstellen en/of te verbeteren. Zo lost u het samen op. Wij begrijpen dat een klacht bespreken met uw zaakbehandelaar niet makkelijk is, maar meestal werkt het verhelderend en geeft u ruimte voor oplossingen. Tevens kan hierdoor de samenwerking verbeteren.
 
Tips voor de aanpak van zo'n gesprek:
Ø      Reageer zo snel mogelijk per mail of telefoon naar uw hulpverlener 
Ø      Maak een aparte afspraak als uw situatie/klacht niet snel kan worden opgelost 
Ø      Schrijf op waarover u wilt praten en breng uw hulpverlener hier ook van op de hoogte i.v.m. voorbereiding 
Ø      Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken
Ø      Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden
Ø      Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning
Ø      Wees bereid samen tot een oplossing te komen
Ø      Geef uw hulpverlener de kans zaken te herstellen

Algemeen

Als cliënt heeft u het recht om een klacht in te dienen over een be­slis­sing, gedrag of anderzijds optreden van hulpverleners, zaakwaarnemers en medewerkers van iedere organisatie in Nederland. Ook onze organisatie, en/of één van de financiële zorg verlenende relaties van het netwerk van Budgetteer vallen onder deze wet en u mag een klacht indienen als u het niet eens bent met de aangeboden hulpverlening.
Niet alleen cliënten, ook hun wettelijke vertegenwoordi­gers of een door u aangewezen vertrouwenspersoon mogen een klacht indie­nen.Tijdens de behandeling van de klacht kun u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een familielid, vriend of (juridisch) deskundige.
 
Een klacht kan op twee manieren worden ingediend:
-           via de interne klachtenprocedure
-           via de beroepsprocedure U beslist zelf volgens welke procedure u een klacht indient.

Geheimhouding en dossiervoering

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhou­dingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht zijn gebruikt.
Zowel van het verhandelde in de interne als in de beroepsprocedure zal een vertrouwelijk dossier bijgehouden worden, dat 5 jaar na de datum van de definitieve beslis­sing vernietigd zal worden. U heeft ten alle tijde recht op inzage in dit dossier. U kunt in dat geval een schrif­te­lijk verzoek indienen bij de directeur van Budgetteer als er sprake is van een interne procedure.
Bij externe procedures kunt u zich vervoegen bij het secretariaat van de betreffende klachtencommissie en in geval van een  beroepsprocedure bij uw advocaat of rechtpersoon.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de interne klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies zelf bekostigd dienen te worden.Kosten voor een beroepsprocedure zijn ong. € 250,-
Kosten schriftelijke inzage dossier € 25.-
Kosten gesprek met de directeur in geval van klacht op verzoek van de directeur € 0,- 
Kosten gesprek met de directeur in geval van klacht op verzoek van de klager en/of begeleiders op hoofdkantoor € 75,- per gesprek. (contant te voldoen!)

Interne klachtenprocedure zaakbehandelaar Budgetteer

Kiest u voor deze procedure dan dient u uw klacht altijd schriftelijk in bij:            
Budgetteer
t.a.v. de directeur
Rembrandtlaan 17f
5462 CJ Veghel                                                                                                        

Voor meer informatie

Op verzoek kunnen wij u deze klachtenprocedure per post toesturen. Het geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtrecht. Voor een uitgebreid antwoord verwij­zen wij u door naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Wilt u hiervan een exem­plaar ontvangen, dan zenden wij u dat op verzoek per post toe. U kunt ze echter ook downloaden via de link hieronder.
 

 

Belangrijk

 
Wij willen u echter wel op wijzen dat uw klacht de samenwerking met uw zaakbehandelaar en behandeling van uw dossier de voorzetting hiervan in gevaar kan brengen en zelfs tot stopzetting van de hulpverlening kan leiden indien er geen passende oplossing voor beide partijen gevonden kan worden. Dit kan dus tot gevolg hebben dat uw dossier gesloten wordt en u verder ook uitgesloten wordt van welke hulpverlening ook via Budgetteer en hun financiële zorg verlenende relaties.
Uw geopende bankrekening(en) worden dan opgeheven en het saldo wordt teruggestort of verrekend met den nog openstaande posten.
Uw eventuele schuldeisers worden op de hoogte gebracht van de beslissing die is genomen. 
Uw dossier wordt volledig gesloten en na afhandeling aan u teruggestuurd.